ენერგია ნათელი მომავლისთვის!

გენერაცია

ჰიდროენერგეტიკა წარმოადგენს ადამიანის სამეურნეო–ეკონომიკური მოღვაწეობის სფეროს – ბუნებრივი და ხელოვნური ქვესისტემების ერთობლიობას, რომელიც ემსახურება წყლის ენერგიის გარდაქმნას ელექტრო ენერგიაში. ჰიდროელექტრო სადგურების მიერ წარმოებული ელექტროენერგია არის ნარჩენებისგან სუფთა განახლებადი ენერგია.