ენერგია ნათელი მომავლისთვის!

ელექტროენერგიის ქვითარი

ელექტროენერგიის ქვითრის მიწოდება აბონენტებისათვის ხდება ყოველი თვის დასაწყისში. ქვითარში მოცემულია ინფორმაცია მოხმერების, დარიცხვის, და ნებისმიერი კორექტირების შესახებ (ვაუჩერი, დეპოზიტი და ა.შ.), რომელიც განხორციელდა აბონენტის ბარათზე მითითებული პერიოდში; ასევე, წინა ქვითრის, მიმდინარე და ჯამური დავალიანები.

ელექტროენერგიის ქვითარი