ენერგია ნათელი მომავლისთვის!

ელექტროენერგიის მოხმარების წესები

ელექტროენერგიის მოხმარების წესების დარღვევა და შედეგები

  • აბონენტის მიერ ელექტროენერგიის დატაცების ფაქტების აღმოჩენის შემთხვევაში ჩატარებული საჭირო გაზომვების საფუძველზე შედგება შესაბამისი აქტი;
  • ამ აქტის საფუძველზე განხორციელდება დატაცებული კილოვატსაათების გამოთვლა და შესაბამისი გადასახდელი თანხის დადგენა.
  • ელექტროენერგიის დატაცების შესახებ შედგენილი აქტი განიხილება შესაბამისი უფებამოსილი კომისიის მიერ და შედეგი აიტვირთება შსს საინფორმაციო ბანკის ელექტრონულ პორტალზე;
  • დამრღვევი დაჯარიმდება არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად.

”ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესები”

სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელის მაქსიმალური დატვირთვა 2017 წლის მანძილზე შეადგენს 935 მგვტ-ს, ხოლო რაც შეეხება ქსელში მიერთებული მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის ჯამური დადგმული სიმძლავრეა 66,3 კვტ.სთ.