ენერგია ნათელი მომავლისთვის!

როგორ ხდება აბონენტის გაყოფა

თუ ადგილი აქვს უძრავი ქონების გაყოფას (აბონენტის გაყოფას) და არსებობს გაყოფილი ქონების მესაკუთრის მიერ აბონენტად – საყოფაცხოვრებო მომხმარებლად – რეგისტრაციის მოთხოვნა, განაწილების ლიცენზიატი უფლებამოსილია, აბონენტად რეგისტრაციისთვის მომხმარებელს დაარიცხოს მხოლოდ აღრიცხვის კვანძის მოწყობაზე გაწეული ხარჯი, არაუმეტეს 100 ლარისა დღგ-ს ჩათვლით (მათ შორის, მრიცხველისა და სხვა დანადგარებისა თუ საშუალებების შეძენისა და მოწყობის ხარჯი).

ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ადგილი აქვს უძრავი ქონების გაყოფას (აბონენტის გაყოფას) და არსებობს გამოყოფილი ქონების მესაკუთრის მიერ აბონენტად – არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლად – რეგისტრაციის მოთხოვნა, მიერთების საფასური იანგარიშება შემდეგნაირად:

ა. თუ ობიექტის (სადაც მოხდა აბონენტის გაყოფა) არსებული სიმძლავრე საკმარისია ორივე მომხმარებლის სათანადო ელექტროენერგიით უზრუნველყოფისთვის, განაწილების ლიცენზიატი უზრუნველყოფს მხოლოდ აღრიცხვის კვანძის მოწყობას დანართი N6-ით განსაზღვრულ ვადაში, ხოლო გამოყოფილი ქონების მესაკუთრე ვალდებულია გადაიხადოს დანართი N6-ით განსაზღვრული აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასური;

დანართი #6                აღრიცხვის კვანძის მოწყობის ვადები და საფასური

ძაბვის საფეხური, კვ

სიმძლავრე, კვტ

აღრიცხვის კვანძის მოწყობის ვადა

(სამუშაო დღე)

აღრიცხვის კვანძის მოწყობის ღირებულება დღგ-ის ჩათვლით

 ლარი

0,220

1-10

10

100

0,380

1-10

10

300

10 დან 30

10

350

30 დან 50

10

600

50 დან 80

10

650

80 დან 100

15

700

100 დან 120

15

750

120 დან 200

15

800

200 დან 320

15

950

320 დან 500

15

1200

500 დან 800

20

1500

 800 დან 1000

20

2200

1000-დან და მეტი კვტ

20

3000

6/10

1-500

15

7000

500 დან  1000

20

7500

1000-დან და მეტი კვტ

20

8000

ბ) თუ ობიექტის (სადაც მოხდა აბონენტის გაყოფა) არსებული სიმძლავრე არ არის საკმარისი ორივე მომხმარებლის სათანადო ელექტროენერგიით უზრუნველყოფისთვის, გამოყოფილი ქონების მესაკუთრემ უნდა მიმართოს განაწილების ლიცენზიატს გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნით, წესების 26-ე და 261 მუხლების შესაბამისად.

ზემოაღნიშნული პირობების გათვალისწინებით აბონენტმა სათანადო განცხადებით უნდა მიმართოს კომპანიას.

საბანკო რეკვიზიტები, რომელზეც უნდა მოხდეს აბონენტის გაყოფის საფასურის გადახდა

  • მიმღები ბანკის დასახელება: სს “თი-ბი-სი ბანკი”
  • ანგარიშის ნომერი: GE32TB7015336030100006
  • დანიშულება: ახალი მომხმარებლის (მიუთითეთ განმცხადებლის სახელი და ობიექტის ფაქტიური მისამართი) აბონენტის გაყოფის საფასური

შევსებული განცხადება შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: newcustomers@energo-pro.ge